ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СМІЛЯНСЬКІЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5

Базові орієнтири управління щодо впровадження інновацій

В наш час перед системою освіти постають принципово нові вимоги. Перш за все, це формування творчої особистості, здатної не просто засвоїти найвищі наукові і технологічні досягнення, а й самоудосконалюватись, розвиваючи їх.

В управлінні інноваційною діяльністю закладу використовується проектно-цільовий підхід, що передбачає реалізацію управлінського проекту «Імідж школи», та стратегія системних змін. Обрано педагогічні інновації в технологіях навчання – впровадження у навчально-виховний процес модульно-розвивальної системи. Організація інноваційних процесів відображена у Концепції розвитку школи, у Програмі розвитку школи (витяги додаються), перспективному плані; річний план роботи школи містить розділ «Управління інноваційними процесами, методичною роботою з педагогічними працівниками».

Інноваційна діяльність Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 спрямована на формування творчої особистості учня на основі зростання професіоналізму вчителя у світлі застосування інноваційних технологій навчання (мета управлінського проекту «Імідж школи»).

Концепцією розвитку школи визначені пріоритетні напрямки діяльності школи:

• збереження здоров’я дітей;
• формування життєвих компетенцій;
• створення багатовимірного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання;
• забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти;
• виховання національно-свідомих громадян України;
• гармонійне поєднання освіти і виховання;
• розвиток шкільного комунікативного середовища;
• задоволення потреб сім’ї та суспільства щодо повноцінного фізичного, психологічного та освітнього розвитку учня;
• підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій;
• впровадження сучасних засобів навчання;
• забезпечення якісної профільної підготовки учнів з урахуванням освітніх потреб, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази школи, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти;
• впровадження сучасної інформаційної системи навчання, створення та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних мереж, ресурсів і технологій, побудованих на базі засобів сучасної обчислювальної та телекомунікаційної техніки;
• забезпечення конкурентноспроможності навчального закладу.

Орієнтири управлінської діяльності:

• підвищення ступеня реальної участі в управлінні педагогічним процесом усіх членів шкільного колективу;
• головна мета діяльності адміністрації – створення умов, за яких спостерігається зростання особистості педагога, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації;
• оптимальне поєднання централізації і децентралізації в управлінні школою. Забезпечення ефективної взаємодії чотирьох рівнів децентралізованої системи управління школою (учнівське самоврядування + методична рада + заступники директора + директор, піклувальна рада, батьківський комітет);
• осмислення кожним суб’єктом шкільного управління соціально-педагогічної і фінансово-економічної ситуації школи;
• управління, адаптоване до можливостей і мотивів діяльності педагогічного колективу.

Реалізація Програми розвитку школи передбачає роботу закладу за Програмою розвитку обдарованих дітей «Ерудит» та Програмою інформатизації закладу. Розглянемо основні завдання, зафіксовані у цих програмах.

Модульно-розвивальна система навчання дає широкі можливості щодо виявлення здібностей учнів шляхом використання системи творчих завдань, різнорівневих перевірочних, практичних та лабораторних робіт, завдань випереджального змісту з логічним навантаженням; підвищення інтелектуальної активності учнів в оволодінні сучасними знаннями та творчого застосування їх в нових умовах.

Виявлені здібності дітей розвиваються у позакласній роботі шляхом залучення учнів до участі у роботі шкільного Учнівського центру інноваційних технологій, основними завданнями є:
- проведення психологічних досліджень по виявленню здібностей та обдарувань учнів, розробка рекомендацій для вчителів;
- створення інформаційного банку даних обдарованих дітей;
- організація психолого-педагогічного супроводу дітей з яскраво вираженими здібностями до окремих предметів та видів діяльності;
- залучення здібних та обдарованих дітей до науково-дослідницької, пошукової роботи, до участі у конкурсах, проектах, олімпіадах, турнірах різних рівнів, інтелектуальних змаганнях, науково-практичних конференціях, до роботи у МАН.
- розробка програм для організації індивідуальної роботи з обдарованими учнями, програм спецкурсів, факультативів тощо;
- забезпечення співпраці з територіальним відділенням МАН, ВНЗ;
- висвітлення результативності учнів у шкільній газеті „Паросток”, на сторінках періодичних видань, на радіо і телебаченні;
- впровадження матеріального заохочення обдарованих дітей та вчителів.

Учнівський центр інноваційних технологій працює над такими проектами: «Книга пам’яті ( «Долі, обпалені війною)», «Успішний випускник школи № 5», «Чужих дітей не буває», «Сміла вишивана», «Книга спортивної слави школи» «Літературно-мистецький альманах «Орфей» » , «Сміла туристична».

Основні напрямки роботи з інформатизації закладу:
• розробка нормативно-правової бази інформатизації;
• формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;
• інформатизація діяльності адміністративно-управлінської ланки;
• оснащення школи сучасними інформаційними засобами;
• інформатизація процесу навчання і виховання;
• інформатизація методичної роботи; формування баз даних;
• впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;
• інформатизація діяльності психологічної служби;
• інформатизація діяльності бібліотеки;
• залучення учнів до участі у національних та міжнародних проектах.

Перспективні завдання з інформатизації закладу:
2005 – 2006 н.р. Автоматизувати управлінську діяльність. Організувати мультимедійне навчання педагогічних працівників.
2006-2007 н.р. Створити кабінет мультимедійних, комп’ютерних та інформаційних технологій, де систематично будуть проводитися модулі з комп’ютерною підтримкою з різних дисциплін.
2007 – 2008 н.р. Придбати три комп’ютера для автоматизації управлінської діяльності, електронні підручники з різних дисциплін.
2008 – 2009 н.р. Автоматизувати роботи шкільного інформаційно-методичного центру. Організувати проведення тренінгів за програмою Intel.
2009 – 2010 н.р. Створити єдину інформаційну мережу школи.
2010 – 2011 н. р. Інформатизація навчальних кабінетів.

Технологічний аспект інноваційної діяльності закладу

Технологічний аспект управління інноваційними процесами у закладі був пов'язаний з впровадженням модульно-розвивальної системи навчання у поєднанні з елементами інших освітніх технологій.

У зв’язку з цим, починаючи з 2002 р.по 2012 р. педагогічний колектив школи працював над проблемним питанням:
«Творчий пошук науково-методичного забезпечення активних форм навчання та психологічні аспекти модульно-розвивального навчання».
Вибір інноваційної технології пояснюється тим, що модульно-розвивальна система навчання, на думку колективу школи, найбільш підходить для реалізації стратегічних завдань закладу, так як вона спрямована на самореалізацію особистості вчителя та учня, посилення цілеспрямованості, системності, індивідуалізації навчального процесу та самостійності учнів.

Впровадження модульно-розвивальної системи навчання у закладі сплановано за такими етапами:
1. Аналітичний етап (2002-2003 н.р.).
2. Концептуальний етап (2003 р.).
3. Організаційний етап (2004 р.).
4. Практичний етап (2005 – 2010 р.р.).
5. Підсумковий етап (2010 – 2012 р.р.).

На першому етапі було проведено діагностування професійних ускладнень педагогів, оцінювання рівня інноваційного потенціалу, проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів, результати роботи школи, навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, накопичені традиції, морально-психологічні умови для введення інновацій.

На основі проведених досліджень були визначені основні напрямки інноваційної діяльності та завдання щодо розв’язання проблемного питання:
- розглянути науково-теоретичні основи модульно-розвивального навчання;
- вивчити досвід інших шкіл України щодо проблемного питання;
- розробити зразки всіх видів планування;
- створити ефективну систему моніторингу ефективності інновацій;
- вивчити питання щодо можливостей використання на модульних заняттях елементів інших освітніх технологій;
- розробити практичні рекомендації щодо використання форм, методів навчання, прийомів педагогічної техніки на певних типах міні-модулів, проекти модульних занять;
- підготувати пропозиції щодо ефективності впровадження у навчально-виховний процес модульно-розвивальної системи навчання;
- презентувати досвід роботи з проблемного питання на заходах різних рівнів та у пресі.

З метою контролю за станом інноваційних процесів у закладі здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів (по класах, по предметах, індивідуальних досягнень), рівня фахової майстерності педпрацівників, результативності вчителів, учнів, рівня комфортності навчання учнів, стану здоров’я учнів, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів профільних та спеціалізованих класів.

Формування інноваційного рівня педпрацівників

В колективі була проведена кропітка робота щодо вивчення теоретичних основ модульно-розвивальної системи навчання, проведено чотири навчальних семінари, на яких було опрацьовано роботи А.Фурмана «Система інноваційного програмово-модульного забезпечення модульно-розвивального навчання», літературу з питань педагогічних інновацій, інтенсифікації навчальної діяльності учнів, матеріали фахової преси з проблемного питання. Проведено два семінари за участю психолога Черкаського ОІПОПП Бегези Л.В. з питань психологічного аспекту модульно-розвивального навчання. Адміністрація та вчителі школи знайомилися з досвідом роботи Черкаської гімназії № 9 імені О.М.Луценка, з напрацюваннями інших шкіл, що впроваджують модульно-розвивальну систему навчання.

У школі проводяться педагогічні ради (додатки), семінари-практикуми, учительські студії, науково-практичні конференції, психолого-педагогічні семінари, творчі звіти вчителів з впровадження модульно-розвивальної системи навчання, вивчається питання про ефективність поєднання модульної технології з іншими освітніми технологіями (додатки), працює творча група вчителів з питання «Впровадження інноваційних технологій на сучасному модулі», експериментальна майстерня «Новатор», методичний консультпункт.

У закладі здійснюється психологічний супровід інноваційної діяльності (психодіагностика, психопрофілактика, психологічне навчання вчителів, моніторинг комфортності учнів в умовах інноваційного процесу, вивчення психологічного мікроклімату в педагогічному колективі та в учнівських колективах, виявлення здібностей, пошук прихованих талантів).

Результатами проведених заходів, роботи творчої групи є розроблені інструктивно-методичні матеріали, методичні тезауруси, розвивальні міні-підручники, зразки планування модульних занять, методичні рекомендації щодо використання мультимедійних комплексів (додатки).

З метою активізації набутих вчителями знань про інноваційні технології і зокрема модульно-розвивальну систему навчання проводяться педагогічні олімпіади, методичні турніри, тестовий контроль у режимі «Тренінг» та «Іспит» за тестовою програмою «Знайка» (автор А.Г.Щербаков).

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційних процесів у закладі

З метою створення належних умов для підвищення фахової майстерності вчителів, ознайомлення їх з новітніми освітніми технологіями, інноваціями в освіті у школі створені методичний кабінет та методичні центри.
У методичному кабінеті школи містяться такі матеріали:
• „Методичний банк”, що містить інформацію щодо сучасних освітніх технологій, ефективних методів, форм роботи, прийомів педагогічної техніки;
• „Інформаційно-методичні матеріали” – розробки вчителів школи з модульно-розвивальної системи навчання;
• „Інформаційний каталог з новітніх технологій”;
• „Каталог публікацій вчителів школи у фаховій пресі”;
• „Матеріали по передовому педагогічному досвіду”;
• „Портфоліо предметних серверів” (популярні освітянські сервери, електронні бібліотеки, перелік Internet - сайтів для різних предметів);
• інформаційні стенди ;
• фахова преса (газети видавництв „Шкільний світ”, „Основа”), журнали „Педагогічний вісник”, „Відкритий урок”, „Управління школою”, „Країна знань”, „Обдарована дитина” тощо;
• література з психології та педагогіки;
• література з новітніх технологій навчання;
• література щодо організації роботи з обдарованими дітьми ;
• нормативно-правове забезпечення освіти;
• література з управлінської діяльності;
• література, бібліографія з проблемного питання.
• програми з базових дисциплін, розробки модульних занять, міні-підручників, науково-дослідницькі роботи учнів, програми факультативів, курсів за вибором.

В учительській міститься змінний стенд „Методичний вісник”.

За період з 2002 р. школу оснащено двома комп’ютерними кабінетами, придбано три комп’ютери для автоматизації роботи адміністрації школи, сучасну науково-методичну літературу, на даний момент у закладі є два мультимедійних проектори, сканер, 4 принтери, 15 мультимедійних комплекси (телевізор + DVD – програвач), 4 комплекси (принтер + сканер + ксерокс), сучасний ксерокс, 5 кабінетів підключено до мережі Internet.
Таким чином, у закладі створено належні умови для впровадження інновацій.

Робота закладу щодо пошуку ефективних засобів навчання
в аспекті інноваційної діяльності

Під час дослідження ефективності впровадження модульно-розвивальної системи навчання, педпрацівники школи дійшли висновку, що ця система потребує використання інноваційних засобів навчання: розвивальних міні-підручників, мультимедійних комплексів (телевізори + DVD –програвачі), проекторів, комп’ютерів.

Мета використання мультимедія в навчально-виховному процесі:
- завдяки новизні і нетрадиційності залучити учнів до активного навчання;
- активізувати навчання шляхом використання привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації (мультиплікація, колір, музика), стимуляції пошуку відповідей;
- поліпшити сприймання матеріалу за рахунок наочності, підкреслювання, обертання, кольорового зображення, графіки, мультиплікації, музики, відео;
- розвивати творче мислення шляхом експериментування, пошуку зв'язків між новою і старою інформацією, встановлення зв'язків і закономірностей;
- розвивати абстрактне мислення за допомогою заміни, демонстрації конкретних предметів схематичними чи символічними зображеннями (кресленнями, графіками, діаграмами, формулами), наочністю;
- формувати вміння раціонально будувати розумові операції;
- стимулювати рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій;
- здійснити доступ до «банків інформації» - практично безмежного обсягу інформації і її аналітичного опрацювання, що призводить до безпосереднього залучення підростаючого покоління до інформаційної культури суспільства.

За допомогою мультимедійних засобів навчання учні стають віртуальними свідками історичних подій, учасниками наукових конференцій, здійснюють подорожі, переходять в іншомовне середовище, поринають у глибинні процеси, що відбуваються у природі тощо.

З 2007-2008 н. р. у закладі розпочала свою роботу ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ „Пошук” щодо реалізації методичного проекту „Використання інноваційних засобів навчання у навчально-виховному процесі”.

Учасники проекту

До складу майстерні увійшли досвідчені вчителі школи різного фаху, щоб створити можливість вивчити це питання з урахуванням специфіки різних навчальних предметів.

Тривалість проекту

Робота у цьому проекті розрахована на 4 навчальні роки.

Основні завдання та ідеї проекту:

• дослідити, як впливає використання мультимедійних комплексів на ефективність навчально-виховного процесу;
• розробити методичні рекомендації щодо використання мультимедійних комплексів на різних типах міні-модулів (додатки);
• визначити вимоги педагогічної ергономіки щодо використання комплексів .

Очікувані позитивні результати

Підвищення рівня пізнавальної активності, навчальних досягнень, інформаційної культури учнів та інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів.

Форми подання результатів проекту

Методичні рекомендації, анкети, розробки сценаріїв модульних занять, публікації в пресі, створення авторських електронних уроків та навчальних програм.

Технічна підтримка проекту

Під час роботи у проекті використовуються персональні комп’ютери, мультимедійні комплекси, програми Nerovision 7.5, Power Point (4), Movie Maker, Pinacle (10). Перелічені програми допомагають створювати власні електронні продукти.

На даний момент ми вже маємо певні результати реалізації даного проекту. Зібрані DVD-програми з різних предметів, складено відповідний каталог, наші вчителі розробляють власні програми для модульних занять, залучають учнів до створення презентацій, супроводу модулів.

Використання мультимедійних комплексів – це справа досить непроста. Готова відеопродукція не завжди відповідає навчальним програма та вимогам до модульних занять. Підготовка до модуля з DVD - підтримкою вимагає попереднього ознайомлення зі змістом відеоматеріалів, встановлення ступеня відповідності темі, структурі, завданням модуля, потребує багато часу, високого рівня володіння інформаційними технологіями.

Члени експериментальної майстерні працюють над пошуком форм роботи, типів завдань, які можна використовувати за допомогою мультимедійних комплексів.

Результати інноваційної діяльності закладу

Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив нашої школи свідчать такі найбільш вагомі результати:
• підвищився рівень навчальних досягнень учнів (на 12 % збільшилась кількість учнів, що мають високий та достатній рівні);
• значне підвищення результативності учнів школи у міських (61 % становлять І, ІІ місця), обласних предметних олімпіадах, конкурсах, проектах різних рівнів;
• спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх інформаційної культури (за 5 років 10 (21%) вчителів стали призерами міського етапу конкурсу «Вчитель року», 4 вчителя стали лауреатами обласного етапу, 22 вчителя пройшли навчання за програмою Intel, до складу картотеки ППД увійшли методичні розробки 6 вчителів, педпрацівники школи є авторами понад 60 статей у фаховій пресі);
• збільшився на 8% кількість учнів школи, що вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ступеня акредитації (з них 98 % становлять учні, що навчалися у класах фізико-математичного профілю).

Досвідом школи щодо впровадження інноваційних технологій цікавляться інші заклади освіти. На базі школи були проведені обласні семінари-практикуми слухачів курсів підвищення класифікації (директорів, заступників директорів, вчителів української мови та літератури, іноземної мови), міські семінари директорів, заступників директорів, вчителів математики, музичного мистецтва, початкових класів, трудового навчання (приклади тем семінарів: «Модульне навчання – шлях до розвитку особистості», «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес», «Використання інноваційних засобів навчання в контексті модульно-розвивального навчання»).

Досліджуючи ефективність впровадження модульно-розвивальної системи навчання ми дійшли таких висновків. Реальними перевагами модульно-розвивальної системи є:
- індивідуально-диференційований підхід;
- посилення мотивації навчання;
- можливість застосування різних форм і методів навчання за рахунок тривалості модульного заняття;
- розвиток самооцінювання учнів;
- зміна ролі педагога з інформаційно-контрольної на консультаційно-координаційну;
- можливість прогнозування результатів;
- запобігання перевантаження учнів;
- підвищення частки самостійної роботи учнів;
- формування самостійної і творчої активності за рахунок попередньо-пошукової діяльності як основного елемента домашньої роботи;
- розвиток в учнів комплексу загальнонавчальних інтелектуальних умінь (спостереження, слухання, осмислення, читання, класифікація, узагальнення, самоконтроль);
- підвищення творчого потенціалу і педагогічної майстерності вчителів;
- створення умов для виявлення обдарованих дітей і розвитку їхніх творчих здібностей.

З метою забезпечення ефективного управління інноваційними процесами необхідно використовувати програмно-цільовий підхід, що встановлює баланс між прогнозованими результатами та кадрами, наявними ресурсами, невикористаними резервами.

Програми розвитку спрямовують діяльність закладу на прогнозоване оновлення, забезпечують системність розвитку та впровадження інновацій. Під час роботи над програмою розвитку з’являється спільна для всіх мрія про нову успішну школу.
У пошуках ідей, нових технологій, під час їх реалізації зростає рівень компетентності та професіоналізму педагогів. Упродовж роботи в інноваційному режимі зростає статус школи.

Акцент інновацій потрібно перенести з організації навчального процесу на зміни змісту, характеру, технології навчання.
Необхідно розробляти і впроваджувати нові системи контролю та оцінювання знань, засоби навчання, що стимулюють пізнавальну активність, самостійність і позитивну мотивацію навчання.

Впровадження інновації повинно пройти три фази:

1 фаза – подолання стереотипів діяльності, посилення почуття невдоволеністю своєю працею, її результатами;
2 фаза – сприйняття нової моделі діяльності, спроба діяти по-новому;
3 фаза – діяльність за новою моделлю.
Тому необхідно, по-перше, визначити здатність педагогів до творчої роботи взагалі; по-друге, довести необхідність змін; по-третє, запропонувати досконалу моніторингову систему інноваційного процесу в школі.
Управління інноваційними процесами повинно мати особистісно-орієнтований напрямок, який базується на таких засадах:
• основою діяльності керівника є повага до вчителя, довіра до нього, посилена увага до особистості вчителя;
• координаційний і мотиваційний характер процесів спілкування, ухвалення рішень та делегування повноважень;
• керівник об’єднує волю й бажання вчителів школи в єдину колективну педагогічну волю.

Головна задача адміністрації закладу – визначення напрямків діяльності закладу, таким чином, щоб педагогічні працівники були не одиницями планування, а ініціаторами власних ідей. Однією з найважливіших умов успіху інноваційної діяльності є спроможність адміністрації мобілізувати людей на високі досягнення у вибраному ними напрямку роботи. Результатом цієї діяльності є якісні зміни у роботі навчальних закладів та освіти в цілому.

Кiлькiсть переглядiв: 5114